Hyresvillkor

HyresvillkorUtrustningen i dess helhet  är Audiodelight Swedens Kb  egendom under hela hyresperioden. 

Hyrestagaren får därför inte låna ut, sälja, pantsätta, hyra ut, överlåta eller ta med utrustningen utomlands. Överträdelse polisanmäls omgående.

Hyra

Hyra utgår från och med den tid utrustningen lämnas ut från Audiodelight Swedens lager till och med den tid utrustningen har återlämnats. 

Alla priser på hemsidan avser hyror där hyrestagaren hämtarutrustningen själv, monterar den samt demonterar den själv.

 Hyran skall erläggas via Swish-betalning vid avhämtning om inte om inte annat överenskommits innan. 

Uthämtning

Ut-och inlämning sker alltid från samma ställe om inget annat har överenskommits. Audiodelight Sweden förbehåller sig rätten att neka uthyrning om hyrestagaren inte kan visa upp giltig legitimation(endast svenskt körkort eller svenskt ID-kort gäller) i samband med uthämtningen av utrustningen.

Montering och demontering. 

Hyrestagaren måste själv ha all kunskap som krävs för att montera och demontera utrustningen och att den sköts på rätt sätt. 

Audiodelight Sweden ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig av hyrestagaren gjord installation eller anslutningen till såväl nätspänning samt till annan utrustning som ej hyrts eller godkänts av oss på Audiodelight Sweden. Om osäkerhet råder vid installationen ska hyrestagaren snarast kontakta oss på Audiodelight Sweden för hjälp

Vi rekommenderar inte att hyrestagaren ansluter någon utrustning från oss på Audiodelight Sweden till  elgeneratorer. 

Drift

Hyrestagaren ansvarar alltid för att utrustningen handhas på sådant sätt att skada under drift ej uppstår. 

Om något går sönder eller försvinner!

Hyrestagaren är ensam ansvarig, under hela hyresperioden, för skada på och eller förlust av hyrd utrustning, oavsett vad skadan beror på! Hyrestagaren måste se till att användande av utrustningen sker på sådant sätt att skada ej sker. Samt att utrustningen återlämnas i samma skick som vid utlämnande, vilket inkluderar alla delar i utrustningen. 

Hyrestagaren har inte, även om denne är tekniskt kunnig, rätt att göra ingrepp i utrustningen eller låta någon annan än Audiodelight Sweden att utföra reparationer av utrustningen. 

Hyrestagaren måste hålla utrustningen försäkrad, under hela hyresperioden,till utrustningens fulla värde. Vid eventuell skada på och eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, är hyrestagaren skyldig att, utan dröjsmål ersätta Audiodelight Sweden för den försvunna/skadade utrustningen oavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolaget. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart meddela Audiodelight Sweden när skada eller förlustinträffat. Med skada menas ej interna fel på utrustningen, orsakade av förslitning eller fabrikationsfel, som hyrestagaren ej kan göras ansvarig för.

Stöld

Hyrestagaren är ensam ansvarig under hela hyresperioden för stöld/förlust av hyrd utrustning.

 Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än undertransport. Vid förlust av hyrd utrustning är hyrestagaren skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta Audiodelight Sweden. Hyrestagaren kommer att debiteras utrustningens fulla inköpsvärde. Detta gäller oavsett om hyrestagaren väntar på svar från sitt försäkringsbolag eller om hyrestagarens försäkringsbolag gjort avdrag för självrisk eller andra nedsättningar.

Driftstörning eller Driftavbrott

Audiodelight Sweden ansvarar för att utrustningen är i väl fungerande skick när den lämnar vårt lager. 

Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till Audiodelight Sweden. Utrustningen ska då skyndsamt repareras eller ersättas med en annan likvärdig typ och modell som Audiodelight Sweden för tillfället har tillgänglig. Avdrag på hyres kostnad blir endast för den tid utrustningen inte varit funktionsduglig  Audiodelight Sweden friskriver sig från ansvar för olägenheter,kostnader eller uteblivna intäkter som kan uppstå för hyrestagaren på grund av materialfel på utrustningen eller omständigheter som Audiodelight Sweden inte kan ansvara för. 

Avbokning

Eventuell avbeställning skall göras minst 5 dagar innan hyresperiodens början. Om avbokning sker mindre än 5 dagar innan hyresperiodens början debiteras en avbokningsavgift på 50% av hyresbeloppet.

Retur av uthyrd utrustning 

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. All uthyrd utrustning som högtalare, stativ, mixer och kablar skall vara helt rengjorda.

  I annat fall är kunden skyldig att ersätta Audiodelight Sweden för iordningställande av utrustningen. Ersättningen debiteras med den tid som krävs för iordningställandet av utrustningen. Om utrustning saknas vid återlämnandet, debiteras hyrestagaren utrustningens fulla värde. Om utrustningen återlämnas senare änden överenskomna hyresperioden, debiteras en förseningsavgift motsvarande dygnshyra under det antal påbörjade dygn som utrustningen saknas

Avtalsbrott

Vid avtalsbrott av hyrestagaren äger Audiodelight Sweden rätt att omedelbart häva uthyrningsavtalet samt tillgodogöra sig avtalad hyra, utöver eventuellt skadestånd/merkostnad, för hela hyresperioden.